طرح توجیهی شهربازینمونه درخواست فضای شهربازی

فرمت قابل استفاده جهت برآورد کلی از فضای مورد نیاز و نحوه ارائه درخواست اولیه جهت تامین فضای شهربازی
دسته بندی خدماتی و آموزشی
فرمت فایل doc
حجم فایل 2079 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 22

طرح توجیهی شهربازی/نمونه درخواست فضای شهربازی

فروشنده فایل

کد کاربری 4141

فرمت قابل استفاده جهت برآورد کلی از فضای مورد نیاز و نحوه ارائه درخواست اولیه جهت تامین فضای شهربازی

طرح توجیهی شهربازینمونه درخواست فضای شهربازی

فرمت قابل استفاده جهت برآورد کلی از فضای مورد نیاز و نحوه ارائه درخواست اولیه جهت تامین فضای شهربازی
دسته بندی خدماتی و آموزشی
فرمت فایل doc
حجم فایل 2079 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 22

طرح توجیهی شهربازی/نمونه درخواست فضای شهربازی

فروشنده فایل

کد کاربری 4141

فرمت قابل استفاده جهت برآورد کلی از فضای مورد نیاز و نحوه ارائه درخواست اولیه جهت تامین فضای شهربازی