پاورپوینت بهبود مستمر فرآیندها – عارضه یابی و بهره وری -شرکت QMS ایران

پاورپوینت بهبود مستمر فرآیندها – عارضه یابی و بهره وری شرکت QMS ایران
دسته بندی صنایع غذایی
فرمت فایل pptx
حجم فایل 4376 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 163

پاورپوینت بهبود مستمر فرآیندها - عارضه یابی و بهره وری -شرکت QMS ایران

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

اسلاید ۱ :

اهداف دوره

– تعریف و شناخت فرآیندها

– دسته بندی فرآیندها

– فرآیندهای مشتری مدار

– تعریف اثربخشی و کارایی

– مدل FOCUS PDCA

– مدل SAMIE

اسلاید ۲ :

تعاریف و مفاهیم

فرآیند

q مجموعه‌ای از فعالیت‌های مرتبط به هم یا متعامل که ورودیها را به خروجیها تبدیل می‌کند.

 • مجموعه‌ ورودی های یک فرآیند عمومأ خروجیهای سایرفرآیندها هستند.
 • فرآیندها در سازمان عمومأ برنامه‌ریزی می‌شوند و تحت شرایط کنترل شده به اجرا در‌می‌آیند تا ارزش‌افزوده ایجاد شود.

یک فعالیـت که با استفاده از منابـع و بصـورت هدایت شده در جهت کسب توانایی برای تبدیل داده ها به ستانده‌ها عمل می‌کند را می‌توان به عنوان یک فرایند در نظر گرفت.

اسلاید ۳ :

تعاریف و مفاهیم

فرآیند

مجموعه‌ای از فعالیتهای مرتبط به هم یا متعامل که دروندادها را به بروندادها تبدیل می‌کند.

اسلاید ۴ :

نگرشی دیگر در شناسائی فرآیندها

فرآیند زنجیره‌ای از فعالیتهای با ارزش افزوده است‌ که محصول و یا خدماتی را تحویل مشتری فرآیند(بیرونی و یا درونی) می‌دهد.

فرآیند با یک نقطه شروع و یک نقطه پایان تعریف
شده است.

اسلاید ۵ :

رویکرد فرآیندی

 • هر سازمانی برای عملکرد مؤثّرتر باید تعدادی فرآیند مرتبط باهم و مؤثّر برهم را تعیین و مدیریت نماید.
 • شناسایی و مدیریت نمودن فرآیندهای به کارگرفته شده در یک سازمان و به ویژه تعامل میان این فرآیندها به شکل سیستماتیک رویکرد فرآیندی نامیده می شود.

اسلاید ۶ :

مزایای رویکرد فرآیندی

به زبانی ساده:

اولین مزیت رویکرد فرآیندی، نگاهی مجدد به سازمان از دیدگاه یک مشتری است.

 • شناخت فرآیندهای سازمان از دیدگاه مشتری،
 • شناخت سایر فرآیندهایی که از دیدگاه مشتری پنهان است و
 • بررسی ارزش فرآیندها در سازمان

۱- برای کارکرد موثر یک سازمان ، شناسایی و اداره فعالیتهای به هم وابسته ضروری است.

۲- نگرش فرآیندی، به سازمان امکان می‌دهد تا روی ارتباط بیـن تک تک فرآیندهای موجود در مجموعه‌ای از فرآیندها و نیـز ترکیب و تعامل آنها، کنترل مستمر داشته باشد.

اسلاید ۷ :

ارزش فرآیندها از دیدگاه مشتری

فرآیندهای ارزشمند از نظر مشتری:

 • مشتری آنها را تشخیص می دهد، حاضر به پرداخت هزینه های آن می‌باشد. کاری برای مشتری

فرآیندهای بی‌ارزش از نظر مشتری:

 • برای سازمان ضروری است، ولیکن مشتری بهایی برای آن نمی‌پردازد.

کاری برای شرکت

فرآیندهای زائد:

 • کارهای غیر ضروری، نه ارزشی برای مشتری دارد و نه برای سازمان

کاری برای هیچکس

اسلاید ۸ :

مدل اختاپوس و تعیین فرآیندهای COP

مدل اختاپوس بصورت شماتیک فرآیندهایی را نمایش می دهد که مستقیماً ورودی از مشتری به سازمان دارند و / یا مستقیما خروجی را از سازمان تحویل مشتری می دهند.

اسلاید ۹ :

یک فرآیند مشتری مدار

 • COP Customer Oriented Processes

فرآیندهای مشتری مدار

 • SOP Supporting Oriented Processes

فرآیندهای پشتیبان

 • MOP Managing Oriented Processes

فرآیندهای مدیریت

اسلاید ۱۰ :

تعاریف و مفاهیم

اثر بخشـی

میزان تحقق فعالیتهای طرح ریزی شده و حصول نتایج مورد نظر

کارآیـی

رابطه میان نتایج حاصله با منابع استفاده شده