بررسی تاثیر رسانه های جمعی بر فرهنگ جوانان

نقش معجزه آسا رسانه های جمعی برای رسیدن برخی افراد به اهداف خود
تاثیررسانه های جهانی بر هویت فرهنگی جوانان
دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل docx
حجم فایل 416 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 75

بررسی تاثیر رسانه های جمعی بر فرهنگ جوانان

فروشنده فایل

کد کاربری 14501

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 2

1-2 بیان مسئله 4

1-3 سوالهای تحقیق 5

1-3-1 سؤال کلی 5

1-3-2 سؤال های جزئی 5

1-4 ضرورت و اهمیت پژوهش 6

1-5 اهداف تحقیق 7

1-5-1 هدف کلی 7

1-5-2 هدف های جزئی 7

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه 9

2-2 پیشینه تحقیق 11

2-3 تاثیر رسانه های جمعی بر سلامت رفتار 12

2-4 جهانی شدن 13

2-5 هویت 13

2-6 چارچوب نظری تحقیق 14

2-7 وضعیت اینترنت در جهان 19

2-8 نقش اینترنت در جهان آینده 19

2-9 وضعیت کنونی اینترنت در ایران 20

2-10 تاثیررسانه های جهانی بر هویت فرهنگی جوانان 21

2-11 چهارچوب نظری ومدل مفهومی 22

2-12 رسانه ها و هویت 23

2-13 ویژگی های رسانه های جمعی 23

2-14 تأثیر تصویر بر روان آدمی 28

2-15 تاثیر رسانه های جمعی بر انحرافات اجتماعی 37

2-16 نقش معجزه آسا رسانه های جمعی برای رسیدن برخی افراد به اهداف خود 38

2-17 تاثیر رسانه های جمعی بر انحرافات اجتماعی 38

2-18 نقش تلویزیون و ویدیو در بزهکاری 40

2-19 تاثیر رادیو بر انحرافات اجتماعی 41

2-20 رسانه های جمعی و هویت 42

2-21 فرضیه های تحقیق 43

2-21-1 فرضیه اصلی 43

2-21-2 فرضیه های فرعی 43

2-22 مدل تحقیق 44

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه 46

3-2 روش تحقیق 47

3-2-1 تحقیقات بنیادی 47

3-2-2 تحقیقات کاربردی 47

3-2-3 تحقیقات عملی 47

3-2-4 روش تحقیق در این پژوهش 48

3-3 ماهیت و روش پژوهش 48

3-3-1 تحقیقات تاریخی 48

3-3-2 تحقیقات توصیفی 48

3-3-3 تحقیقات همبستگی 49

3-3-4 تحقیقات علیّ 49

3-3-5 تحقیقات تجربی 49

3-4 قلمرو تحقیق 49

3-4-1 قلمرو موضوعی 49

3-4-2 قلمرو مکانی 49

3-4-3 قلمرو زمانی 49

3-5 جامعه آماری 50

3-5-1 روش نمونه گیری 50

3-5-2 نمونه گیری خوشه ای 50

3-5-3 تعیین حجم نمونه 51

3-7-4 روش تعیین حجم نمونه 51

3-6 روش جمع آوری اطلاعات 51

3-6-1 ابزارجمع آوری اطلاعات 52

3-6-2 مقیاس لیکرت 52

3-6-3 روایی 52

3-6-4 پایایی 53

3-7 طرح آزمون آماری فرضیه های تحقیق 53

3-7-1 آمار تحلیلی مورد استفاده 54

3-8 جدول مورگان 55

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 تجزیه و تحلیل آماری 57

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 نتیجه گیری فرضیات 61

5-2 پیشنهادات 62

5-2-1 پیشنهادات برای تحقیقات بعدی 62

5-3 محدودیتها 62

5-3-1محدودیت تحقیق 62

منابع

پرسشنامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *